• 0
 • Geen producten in de winkelwagen.

Algemene Voorwaarden Kunstenaars

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ VERKOOP DOOR BEROEPSKUNSTENAARS OP ARTLEADER.COM

Versie 1.4, dd. 30 augustus 2019

 

Artikel 1 – Begrippen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan onder:

 1. Artleader, een handelsnaam van Stichting BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars, gevestigd te Morra 11, 9204 KT Drachten, KvK nummer: 55678726;
 2. Account: de persoonlijke sectie op de Website met de door de Gebruiker ingevoerde (persoons)gegevens, die door Gebruiker wordt gecreëerd bij aanmelding voor de Service en die door Gebruiker wordt beheerd;
 3. Stichting BOK, Beroepsorganisatie Kunstenaars (Stichting BOK);
 4. Gebruiker: de aan BOK verbonden aanbieder van kunstwerken, die hij middels de website van Artleader wil aanbieden;
 5. Gegadigde: de koper van kunstwerken, die hij middels de website van Artleader wil kopen;
 6. Website: de website van Artleader, adres: Artleader.comwww.Artleader.nl en/of andere door Artleader gebruikte domeinnamen en websites;
 7. Kunstwerken: door de Gebruiker gemaakte casu quo ontworpen Kunstwerken, waarvan de Gebruiker eigenaar is en hij tevens alle intellectuele eigendomsrechten bezit;
 8. Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden zoals vastgelegd in dit document.
 9. Service: de door Artleader aangeboden dienstverlening.

Begrippen kunnen zonder verlies van betekenis in enkelvoud en meervoud worden gebruikt.


Artikel 2 – Inleiding vooraf

Artleader biedt een service  gericht op de aan- en verkoop van door aan BOK verbonden kunstenaars aangeboden kunstwerken middels de door Artleader daarvoor ingerichte website. Door accordering van deze gebruiksvoorwaarden ontstaat onder andere een agentuurovereenkomst tussen de Gebruiker en Artleader, welke agentuurovereenkomst wordt geregeerd door deze gebruiksvoorwaarden.

U wordt aanbevolen deze gebruiksvoorwaarden goed door te nemen voordat u tot accordering overgaat.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, opdrachten, aanbiedingen, offertes en overige aangelegenheden tussen Artleader en Gebruiker. Deze gebruiksvoorwaarden blijven ook van toepassing na beëindiging van de rechtsverhouding die heeft geleid tot de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Op alle rechtsverhoudingen is -voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken middels deze gebruiksvoorwaarden- tevens van toepassing het Artleader Privacy Statement en de Artleader Algemene Voorwaarden. De service van Artleader is mogelijk onderhevig aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of voorschriften die aan de Gebruiker bekend worden gemaakt op de website. Alle dergelijke aanvullende richtlijnen, voorwaarden of voorschriften worden geacht onlosmakelijk deel uit te maken van deze gebruiksvoorwaarden.
 3. Eventuele verwijzing naar algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker worden verworpen en uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, behoudens het geval dat Artleader de betreffende algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker expliciet en onvoorwaardelijk schriftelijk aanvaardt. De algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker zijn eveneens niet van toepassing op middels de Service van Artleader gesloten overeenkomsten tussen Gebruiker en Gegadigden (als bedoeld in artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden).
 4. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverlet.
 5. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
 6. Eventuele afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd door Artleader ten voordele van de  Gebruiker, geven de Gebruiker nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.
 7. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van Artleader zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval van zal Artleader de Gebruiker informeren via e-mail of door het plaatsen van een berichten op de Website met de aangepast gebruiksvoorwaarden. Bij voortgezet gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen aanvaardt de Gebruiker de wijzigingen en gaat hij akkoord met de gebruiksvoorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.

 

Artikel 4 – Voorwaarden en verklaringen

 1. De Gebruiker kan alleen gebruik maken van de Service van Artleader als:
 2. hij een zakelijke gebruiker is die de Service gebruikt voor zichzelf of een door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of samenwerkingsverband;
 • indien van toepassing: de vertegenwoordiger van de Gebruiker gerechtigd casu quo bevoegd is om zijn werkgever/bedrijf/organisatie te vertegenwoordigen bij het aangaan van de overeenkomst met Artleader;
 • de Gebruiker en/of vertegenwoordiger tenminste 18 jaar oud is;
 • hij zulks uitsluitend doet met toepassing van de onderhavige gebruiksvoorwaarden;
 • hij gebruik maakt van de Service in overeenstemming met alle juridische en/of contractuele verplichtingen

3 De Service van Artleader is uitsluitend bestemt voor het aanbieden van Kunstwerken die door de Gebruiker zijn gemaakt en waarvan hij de exclusieve intellectuele eigendomsrechten bezit. De Gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat hij aan deze voorwaarde voldoet. De Gebruiker verklaart dat:

3a. hij niet zal pogen om het gebruik van de Artleader Service te omzeilen en/of om zijn betalingsverplichtingen jegens Artleader te omzeilen;

3b. hij de broncode van de Artleader Service of een deel daarvan en/of de bijbehorende software en/of afgeleide werken niet zal wijzigen, vertalen, reverse engineren of (andere) pogingen zal doen om dergelijke codes te ontdekken.

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om tekst, afbeeldingen en overige zaken via de Service van Artleader te plaatsen die:

4a. bewust foutieve informatie bevat en/of misleidend is;

4b. reclameboodschappen bevat;

4c. discriminerend zijn, aanstootgevend zijn of in strijd met goede zeden en/of openbare orde;

4d. verwijst naar andere Kunstwerken die niet vermeld staan op de Website;

4e. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een (geautomatiseerd) werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Artleader te omzeilen;

4f. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving of op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is;

4g. de belangen en goede naam van Artleader kan schaden.

5. De Gebruiker is gehouden middels de Website de beschikbaarheid van zijn Kunstwerken up-to-date te houden. Hij is gehouden Kunstwerken die niet (meer) beschikbaar zijn zo spoedig mogelijk te verwijderen van de Website.

 

Artikel 5 – Account

 1. Artleader maakt voor leden van BOK een gebruikers account aan met een tijdelijk wachtwoord. Bij beëindiging van het lidmaatschap van Stichting BOK vervalt de mogelijkheid om van de service van Artleader gebruik te kunnen maken
 2. De Gebruiker staat er voor in dat:

2a. de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet en naar waarheid is.

2b. hij voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving en zich in dat verband bij zijn aanmelding registreert in de juiste hoedanigheid en daarbij alle benodigde gegevens verstrekt.

De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie en voor alle hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende schade en/of kosten, welke aanspraken, schade en kosten door Artleader direct op de Gebruiker zullen worden verhaald.

3. De Gebruiker is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Service wordt gemaakt. Artleader mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens.

4. De Gebruiker dient Artleader op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn Account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.

5. Artleader is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Site en/of Dienst door derden.

 

Artikel 6 – Artleader Service

 1. De Service bestaat uit het bieden van een website die de Gebruiker (als kunstenaar) in staat stelt de door hem gemaakte Kunstwerken te koop aan te bieden aan het brede publiek. Artleader zal optreden als handelsagent als bedoeld in artikel 7:428 van het Burgerlijk Wetboek voor de Gebruiker.
 2. De Gegadigden kopen op de Website Kunstwerken rechtstreeks van de Gebruiker. Artleader speelt hierbij uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van de Website en de Service. Artleader kan geen controle uitoefenen op de kwaliteit, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Kunstwerken, de bevoegdheid van Gebruikers om Kunstwerken te verkopen en de bevoegdheid of mogelijkheid van Gegadigden om Kunstwerken te kopen. Onverminderd enige andere bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden, erkent en aanvaardt Gebruiker dat geen koopovereenkomst tot stand komt tussen Artleader en de Gebruiker ten aanzien van enig Kunstwerk. Het vorenstaande geldt niet voor Afdrukken.
 3. Na het succesvol afronden van het registratieproces kan de Gebruiker een Kunstwerk op de Website plaatsen en aanbieden. Artleader bepaalt op de website de informatie die door de Gebruiker verstrekt dient te worden ten aanzien van ieder individueel Kunstwerk, waaronder de koopsom (inclusief de verschuldigde vergoeding aan Artleader), gewicht en afmetingen, tezamen met overige van belang zijnde informatie voor de potentiele Gegadigden.
 4. De Gegadigde reflecteert op de Website op het aanbod van de Gebruiker door een Kunstwerk te kopen. Door deze koop ontstaat een voorwaardelijke koopovereenkomst tussen Gebruiker en de Gegadigde.
 5. Bij het ontstaan van de voorwaardelijke koopovereenkomst voldoet de Gegadigde de koopsom in handen van Artleader.
 6. De Gebruiker ontvangt direct na betaling van de koopsom een bevestiging van de voorwaardelijke koopovereenkomst. De Gebruiker dient binnen twee (2) werkdagen te melden aan Artleader of hij de voorwaardelijke koopovereenkomst gestand doet. Indien de gebruiker geen melding doet wordt hij geacht de voorwaardelijke koopovereenkomst niet gestand te doen en verbeurt hij de commissie als bedoeld in artikel 9 lid 4.
 7. Indien de Gebruiker meldt dat hij de voorwaardelijke koopovereenkomst gestand doet vervalt het voorwaardelijke karakter en is hij gehouden het verkochte Kunstwerk gereed te maken voor verzending.
 8. Artleader bericht de Gegadigde onverwijld of de Gebruiker de voorwaardelijke koopovereenkomst gestand doet.
 9. Artleader verzorgt het ophalen en verzenden van het Kunstwerk van de locatie van Gebruiker naar de Gegadigde binnen veertien (14) dagen nadat de Gebruiker heeft gemeld de voorwaardelijke overeenkomst gestand te doen.
 10. De Gebruiker verleent de Gegadigde, zowel consument als zakelijk, het recht om de koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen te ontbinden als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek, ook als dat wetsartikel niet van toepassing is.
 11. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van de nationale en internationale belastingen.

 

Artikel 7 – Vrijwaringen, geen garantie en uitsluiting aansprakelijkheid

 1. De door Artleader aangeboden Service wordt verricht “as-is” en “zoals beschikbaar”.
 2. Artleader verleent uitdrukkelijk geen garantie:

2a. voor de geschiktheid van de Service voor de doeleinden van de Gebruiker;

2b. op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Gebruikers, verstrekte gegevens;

2c. dat de Service voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker;

2d. dat de Service en Website te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeuring, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.

3. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Website en/of Service verricht.

4. Artleader is te allen tijde gerechtigd de Service te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker.

5. Artleader aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Service dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

 1. Indien Artleader aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is Artleader uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (productschade) die de Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Artleader toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de verkoopwaarde van het via Artleader.com aangeboden product, minus de commissie. Onder directe schade als bedoel in het vorige lid wordt uitsluitend verstaan:

6a. materiële schade aan zaken;

6b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

6c. redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

 1. Behoudens in gevallen van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens Artleader is iedere aansprakelijkheid van Artleader voor andere dan directe schade, zoals beschreven in lid 7, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer. In ieder geval is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Artleader in gevallen van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

7a. de omstandigheid dat Artleader zelf een prestatie die van belang is in verband met haar Service, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

7b. staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof of elektriciteit;

7c. storingen of ongevallen in het (data)verkeer;

7d. overheidsmaatregelen of embargo;

7e. relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;

7f. extreme weersomstandigheden;

7g. brand, overstroming, natuurramp;

7h. storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken.

 

Artikel 8 – Aanstelling als agent

 1. De Gebruiker (juridisch ook aangeduid als principaal) stelt door accordering van deze voorwaarden Artleader aan als handelsagent als bedoeld in artikel 7:428 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee tevens een agentuurovereenkomst ontstaat die wordt geregeerd door deze gebruiksvoorwaarden. De agentuurovereenkomst houdt in dat Artleader namens de Gebruiker bemiddelt bij de totstandkoming van verkopen van Kunstvoorwerpen tegen commissie. Artleader is niet gehouden de aanstelling aan te nemen.
 2. De ingangsdatum van de agentuurovereenkomst is de datum van accordering van deze voorwaarden en de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De overeenkomst is te allen tijde eenzijdig opzegbaar. De opzegtermijn bedraagt zijdens Artleader twee (2) maanden. De Gebruiker heeft geen opzegtermijn in acht te nemen en kan derhalve de agentuurovereenkomst per direct beëindigen.

 

Artikel 9 – Commissie en betaling

De Gebruiker is gehouden Artleader een commissie te betalen. De commissie wordt berekend als volgt:

 1. In geval van succesvolle verkoop van een Kunstwerk, waarbij de Gegadigde geen gebruik maakt van het recht om de koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen te ontbinden als bedoeld in artikel 6 lid 9 van deze gebruiksvoorwaarden (onder verwijzing naar artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek), is de Gebruiker een commissie verschuldigd van dertig procent (30%) exclusief BTW (21%) van de totale verkoopsom exclusief BTW (9%). Deze commissie is inclusief verzendkosten.
 2. Artleader rekent bovengenoemde commissie percentage van 30% bij kunstwerken met een verkoopprijs tot en met € 15.000,- Bij een verkoopprijs boven de € 15.000,- geldt een commissie percentage van 25% over het resterende verkoopbedrag.
 3. De Gebruiker is geen commissie en geen verzendkosten verschuldigd aan Artleader indien de overeenkomst wordt ontbonden als bedoeld in artikel 6 lid 9 van deze gebruiksvoorwaarden, tenzij de ontbinding in overwegende mate is toe te rekenen aan handelen of nalaten van de Gebruiker. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van Artleader.
 4. Artleader voldoet nadat de termijn van veertien (14), dagen als bedoeld in het vorige lid, verstreken is de verkoopsom, na aftrek van de commissie en BTW aan de Gebruiker.
 5. Na afronding van de verkoop ontvangt de Gebruiker een credit factuur waarbij het aankoopbedrag gecrediteerd wordt met aftrek van de service kosten (zijnde 30%) en de daarover verschuldigde BTW (zijnde 21%).
 6. Gebruiker accepteert dat Artleader namens Gebruiker facturen opstelt en verzendt voor zover het uitreiken van facturen verplicht is op basis van wet- en regelgeving. Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de factuur en Artleader accepteert dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.
 7. Indien Gebruiker enig bedrag verschuldigd is jegens Artleader welke niet kan worden voldaan uit een verkoopsom geldt het volgende: Indien de Gebruiker niet binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag voldoet, is hij automatisch in verzuim jegens Artleader, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim is de Gebruiker rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Artleader zal nog een laatste aanmaning versturen. Indien betaling ook dan uitblijft, kan Artleader de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Artleader gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van de Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Nederlandse Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bedragen minimaal € 40,-.

 

Artikel 10 – Geen andere financiële tegemoetkoming
Artleader heeft geen aanspraak op financiële tegemoetkoming anders dan voormelde commissie. Artleader werkt zelfstandig en geheel voor eigen rekening en risico. Alle onkosten, tenzij anders vermeld, zijn voor rekening van Artleader.

Artikel 11 – Geen concurrentiebeding en geen exclusiviteit

 1. Het is Artleader uitdrukkelijk wel toegestaan om gedurende- en na afloop van de looptijd van deze agentuurovereenkomst andere Kunstwerken te verkopen dan die afkomstig van de Gebruiker.
 2. Artleader mag uitdrukkelijk wel betrokken zijn bij- of belang hebben in een onderneming die gericht is op activiteiten die concurrerend zijn aan de activiteiten van de Gebruiker.
 3. Het is Gebruiker wel toegestaan Kunstwerken middels andere wegen te koop aan te bieden, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Kunstwerken voor dezelfde prijs worden aangeboden als op de Website. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de Gebruiker een boete ter grootte van de in artikel 7 lid 4 bedoelde commissie, onverminderd de overige rechten van Artleader voortvloeiende uit deze overeenkomst.

 

Artikel 12 – Beheer Derdengelden

 1. Artleader is gerechtigd het betalingsverkeer te laten verlopen via een door haar aangewezen beheerder van derdengelden. Artleader zal zorgdragen dat de rechten en plichten van de Gebruiker in dat geval tevens zullen gelden jegens die beheerder.
 2. Indien Artleader gebruik maakt van deze mogelijkheid zal Artleader deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen en voorts een overeenkomst opstellen tussen Artleader en deze beheerder. Deze laatstbedoelde overeenkomst zal worden gepubliceerd op de Website.

 

Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Service, met inbegrip van gepresenteerde en niet-gepresenteerde inhoud, met uitzondering van door de Gebruiker aangeleverde afbeeldingen, teksten en overige zaken, berusten bij Artleader.
 2. De Gebruiker verstrekt aan Artleader ten aanzien van de door hem op de Website geplaatste afbeeldingen, teksten en overige zaken, een kosteloos, onherroepelijke en overdraagbaar recht om deze afbeeldingen, teksten en overige zaken openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Service vereist of gewenst is.
 3. De Gebruiker gaat er daarmee tevens uitdrukkelijk mee akkoord dat de door hem op de Website geplaatste afbeeldingen, teksten en overige zaken kosteloos en veelvuldig kunnen worden ingezet voor reclame uitingen op Social Media kanalen zoals onder meer Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Door plaatsing van deze afbeeldingen, teksten en overige zaken verleent de Gebruiker aan ArtLeader een overdraagbaar en sublicentieerbaar licentierecht om deze zaken te gebruiken voor promotionele doeleinden. Het licentierecht eindigt na ommekomst van drie maanden nadat de account van Gebruiker is opgeheven.

 

Artikel 14 – Communicatie

 1. De Gegadigde zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden, zodat door Artleader verzonden kennisgevingen tijdig worden gelezen. Artleader is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 2. De Gegadigde stemt ermee in dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Aanbieder worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst ten aanzien van een Kunstwerk.

 

Artikel 15 – Privacy

De Gebruiker dient voor gebruikmaking van de Dienst (persoons)gegevens aan Artleader te verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Artleader en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Het Privacy Statement is beschikbaar op de Website.

 

Artikel 16 – Niet-nakoming

Artleader en de Gebruiker hebben het recht de agentuurovereenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. In een dergelijk geval heeft Artleader het recht, zonder enig recht van Gebruiker op schadevergoeding of restitutie van kosten:

 1. de toegang tot de Service te beperken, op te schorten of te ontzeggen;
 2. een door de Gebruiker aangemaakte account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen; en/of
 3. aangeboden Kunstwerken, afbeeldingen, teksten en overige zaken van de Gebruiker te verwijderen.

 

Artikel 17 – Overige bepalingen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Gebruiker en Artleader is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Gebruikers onderling en/of een Gebruiker en een Gegadigde zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan Artleader ter bemiddeling. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Artleader ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Leeuwarden tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.
 3. Artleader stelt zich coöperatief op ten opzichte van het in uitvoering brengen van het Volgrecht als onderdeel van de Auteurswet 1912 (artikel 43a en volgende) maar daarin zal nimmer initiatief nemen en zich bewegen binnen de kaders van de wetgeving rondom privacy.
 4. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.
 5. Artleader behoudt zich het recht voor werk te weigeren, met het oog op een goede balans van de collectie en het bewaken van een duidelijke signatuur van de afzonderlijke kunstenaars.
 6. Als gebruiksers commiteert u zich om ten alle tijden de beschikbaarheid van het aangeboden werk actueel te houden. Na verkoop verkoop van een werk zult u deze verwijderen op Artleader.