• 0
  • Geen producten in de winkelwagen.

Algemene Voorwaarden Artleader

 

Artleader is een handelsnaam van Stichting BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars, Morra 11 9204 KT Drachten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 55678726, BTW nummer NL851814797B01, Bij voorkeur via mail bereikbaar: info(at)boknet.nl en/of info(at)artleader.com

Artleader bemiddelt in de verkoop van kunstwerken van kunstenaars die aangesloten zijn bij BOK, is zelf geen eigenaar van de kunstwerken en ook geen auteursrechthebbende van de kunstwerken.

Met kunstkoper wordt bedoeld de consument, persoon of bedrijf die/dat een kunstwerk koopt van een kunstenaar via de website van Artleader.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Artleader en op elke -veelal op afstand en via de website- tot stand gekomen overeenkomst tussen Artleader en de kunstkoper en/of de bij BOK aangesloten kunstenaar en de kunstkoper. Kunstkoper is hij/zij die een kunstwerk van een aangesloten kunstenaar koopt via de website van Artleader.
2. Alle overeenkomsten en aankopen door de kunstkoper worden op afstand gesloten door bestelling via de website van Artleader
3. Situaties die niet in deze voorwaarden met zoveel woorden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld naar de geest en bedoeling van deze voorwaarden.
4. Onduidelijkheden dienen eveneens net als voorgaand artikel 1.3 worden beoordeeld naar de geest en bedoeling van deze voorwaarden.
5. Kunstkoper is diegene die via de website van Artleader een kunstwerk koopt van een kunstenaar die het werk heeft geplaatst of laten plaatsen op de website van Artleader.

Artikel 2. Eigenaarschap en auteursrecht

1. Artleader is in alle transacties geen eigenaar van de kunstwerken, maar bemiddelaar en derhalve niet verantwoordelijk voor de toestand of kwaliteit of staat waarin het kunstwerk verkeerd. De maker, kunstenaar die het kunstwerk heeft vervaardigd is en blijft ten allen tijde verantwoordelijk. De maker van het kunstwerk, de kunstenaar heeft en houdt het auteursrecht, ook na verkoop van het kunstwerk. De kunstkoper heeft slechts het fysieke eigendom.

Artikel 3. Het aanbod en prijzen

1. Het aanbod kan sterk wisselen. Kunstenaars verkopen hun kunst vaak ook via andere kanalen. Artleader is niet verantwoordelijk voor het feit dan een kunstwerk van de ene op de andere dag niet meer te koop is en dat de kunstenaar is vergeten het van de site van Artleader te halen of te laten halen.
2. De prijzen die bij de kunstwerken staan vermeld zijn er bij geplaatst door de kunstenaar. Die prijzen kunnen veranderen. De kunstenaar bepaalt de prijzen van de kunstwerken. Artleader is niet verantwoordelijk voor het feit dat een kunstenaar tussentijds de prijzen heeft aangepast naar boven of naar beneden.
3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden kunst, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de kunstkoper mogelijk te maken. Als de kunstenaar of Artleader gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden kunst, producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de kunstenaar en Artleader niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de kunstkoper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. Overeenkomst

1. Zodra de kunstkoper een kunstwerk heeft besteld en heeft betaald via de site ontstaat er een overeenkomst. Artleader zal de betreffende kunstenaar informeren en instructies geven voor verzending naar de kunstkoper. Artleader zal er alles wat binnen haar vermogen ligt aan doen om het kunstwerk binnen 48 uur te laten verzenden door de kunstenaar.

Artkel 5. Op zicht periode, bedenktermijn

1. De kunstkoper ontvangt het kunstwerk veertien dagen op zicht. De kunstkoper zal gedurende deze periode het kunstwerk behandelen zoals een goed huisvader betaamt. De kunstkoper zal de originele verpakking bewaren gedurende de op zicht periode/bedenktermijn en deze originele verpakking gebruiken voor een eventuele retourzending.
2. De kunstkoper is gedurende de op zicht periode/bedenktermijn volledig aansprakelijk voor de toestand van het kunstwerk en is ook aansprakelijk voor eventuele beschadigingen van welke aard dan ook die ontstaan tijdens de op zicht periode.

Artikel 6. Herroeping

1. De kunstkoper kan gedurende de op zicht periode van veertien dagen de aankoop zonder opgaaf van reden ontbinden. Die op zicht periode/bedenktermijn gaat in op het moment dat de kunstkoper het kunstwerk heeft ontvangen.
2. Als de kunstkoper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Artleader.
3. Zo snel als mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de kunstkoper het kunstwerk terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de betreffende kunstenaar of Artleader. Dit hoeft niet als de kunstenaar of Artleader heeft aangeboden het product zelf af te halen. De kunstkoper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het kunstwerk terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
4. De kunstkoper zendt het product/kunstwerk terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de kunstenaar of Artleader verstrekte instructies.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de kunstkoper.
6. De kunstkoper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de kunstenaar of Artleader niet heeft gemeld dat de kunstkoper deze kosten moet dragen of als de kunstenaar of Artleader aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de kunstkoper de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 7. Verplichting Artleader en kunstenaar

1. Als de kunstenaar of Artleader de melding van herroeping door de kunstkoper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De kunstenaar of Artleader vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de kunstenaar of Artleader in rekening gebracht voor het geretourneerde kunstwerk, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de kunstkoper Artleader de herroeping meldt. Tenzij de kunstenaar of Artleader  aanbiedt het product zelf af te halen, mag Artlreader wachten met terugbetalen tot de kunstenaar het kunstwerk heeft retour ontvangen.
3. De kunstenaar of Artleader gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de kunstkoper heeft gebruikt, tenzij de kunstkoper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de kunstkoper.
4. Als de kunstkoper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de kunstenaar of Artleader de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

Artleader kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Artleader geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de kunstenaar of Artleader worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten of opdrachtuitvoeringen, na volledige of gedeeltelijke uitvoering van de dienst of opdracht, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever; en
b. zodra de kunstenaar of Artleader de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Volgens specificaties van de kunstkoper vervaardigde kunstwerken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de kunstkoper, of die duidelijk voor een specifieke persoon of doel bestemd zijn;
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever; en
b. de opdrachtgever heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 9. Nakoming overeenkomst garantie

1. De kunstenaar en Artleader staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staan de kunstenaar en Artleader er tevens voor in dat het kunstwerk geschikt is voor normaal gebruik.
2. Een door de kunstenaar of Artleader, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de kunstkoper op grond van de overeenkomst tegenover de kunstenaar of Artleader kan doen gelden indien de kunstenaar of Artleader is tekortgeschoten in de nakoming van hun deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de kunstenaar of Artleader, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de kunstkoper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht zijn in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van hun deel van de overeenkomst.

Artikel 10. Levering en uitvoering

1. Artleader zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van kunstwerken en andere producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de kunstkoper aan Artleader kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Artleader geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de kunstkoper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De kunstkoper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Artleader het bedrag dat de kunstkoper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het kunstwerk berust bij Artleader tot het moment van bezorging aan de kunstkoper of een vooraf aangewezen en aan Artleader bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de kunstkoper verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan, voor het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst en bestelling. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de kunstkoper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij vooruitbetaling kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De kunstkoper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Artleader te melden.
4. Indien de kunstkoper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Artleader is gewezen op de te late betaling en Artleader de kunstkoper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Artleader gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12. Klachten

1.Artleader beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de kunstkoper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Artleader.
3. Bij Artleader ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Artleader binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de kunstkoper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De kunstkoper dient Artleader in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de kunstkoper en de kunstenaar of Artleader over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de kunstenaar of Artleader te leveren of geleverde kunst, producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de kunstkoper als de ondernemer worden voorgelegd aan een Geschillencommissie.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de kunstkoper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Artleader heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de kunstkoper de klacht bij de kunstenaar of Artleader indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de kunstkoper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de kunstenaar en/of Artleader aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de kunstkoper dit eerst aan de de kunstenaar en/of Artleader.
6. Wanneer Artleader een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de kunstkoper binnen vijf weken na een daartoe door Artleader schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de kunstenaar of Artleader de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de kunstenaar en/of Artleader gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de kunstenaar of Artleader surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie aangewezen door Artleader bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 14. Beroeps Organisatie Kunstenaars

1. Alle kunstwerken die op de website van Artleader worden aangeboden zijn kunstwerken die gemaakt zijn door een van de kunstenaars die zijn aangesloten bij de Stichting BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars. Kunstenaars die beroepsmatig bezig zijn met het maken van kunst en zich hebben verbonden aan de gedragscode behorende bij het lidmaatschap van BOK. Mochten er klachten zijn van kunstkopers over de kwaliteit van bepaalde kunstwerken of het nakomen van afspraken, verzoeken wij die kunstkopers om terstond via het contactformulier op de website van BOK: info (at) boknet.nl contact op te nemen met het bestuur van de Stichting BOK. Er is ons alles aan gelegen om kunstkopers blij en tevreden te maken met mooie en goede kunstwerken en kunstenaars te voorzien van een goed verkoopkanaal en een beter inkomen.

Artikel 15. Nederlands recht

1. Op deze leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

© Artleader 2022