• 0
 • Geen producten in de winkelwagen.

Privacy & Cookies

Artleader.com hecht veel waarde aan privacy en het correct omgaan met persoonsgegevens.
Wij gaan daarom uit van data minimalisatie. Ofwel wij vragen de minimale hoeveelheid gegevens die we nodig hebben om een koop en een goede levering mogelijk te maken. Na het volledig afronden en uitleveren van de bestelling, bewaren wij zo min mogelijk gegevens voor een zo kort mogelijke periode. In de onderstaande artikelen leest u hoe wij met uw privacy omgaan en welke cookies wij als noodzakelijk inzetten om onze service zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen.

 

PRIVACY STATEMENT

 

Artleader (www.artleader.com) is een handelsnaam van Stichting BOK, gevestigd te Morra 11 9204 KT Drachten, en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Artleader
Stichting BOK
Morra 11
9204KT Drachten
Nederland

www.artleader.com

info@artleader.com

Telefoon: 06-27282198

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Artleader, handelsnaam van Stichting BOK, verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die mogelijk wij verwerken:

 • Naam, (post)adres, woon- en/ of vestigingsplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, (voor)naam, e-mailadres, website, IP- adres, bankrekeningnummer, KvK nummer;
 • Bij rechtspersonen worden deze gegevens verzameld van de contactpersoon, aandeelhouder, bestuurder, gemachtigde of anderszins vertegenwoordiger;
 • Overige gegevens en zaken voor zover (i) wettelijk vereist of (ii) voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven of (iii) vrijwillig aangeleverd.

 

Wij verwerken geen Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens.

 

Doel van deze verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om jou als gegadigde of koper van kunstwerken te kunnen opnemen in ons systeem en zo diensten te kunnen verlenen;
 • om jou als verkoper van kunstwerken te kunnen opnemen in ons systeem en zo diensten te kunnen verlenen;;
 • om overigens onze diensten te kunnen verlenen;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om onze nieuwsbrief te kunnen sturen;
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om betalingen te kunnen controleren of uitvoeren;
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • om je andere diensten te bieden waar je om hebt verzocht, zoals online betaling;
 • om beveiligingsinbreuken, fraude of andere mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen ervan te beperken .

 

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn staat omschreven verderop in dit Privacy Statement.

 

Gronden voor verwerking

Artleader verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)

– gerechtvaardigd belang

 

Doel van de verwerking van digitale- en/of internetgegevens

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Artleader.com te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd dan wel niet tot jou herleidbaar zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen), maar vanzelfsprekend ook in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, het verbeteren van onze website (waarbij mogelijk jouw IP-adres wordt verwerkt) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wij doen zaken met bedrijven die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn. Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan externe partijen gevestigd buiten de EER en waar geen adequaat beschermingsniveau aanwezig is, blijven wij toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens en maken wij gebruik van wettelijke doorgiftemechanismen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens voldoende zijn beschermd. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van EU Standaard Contracten of contracteren met partijen gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarvoor in de plaats te treden regelingen.

 

Wijziging van dit Privacy Statement

Artleader kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd via de website van Artleader.com te raadplegen.

Cookies

Deze website van Artleader.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op Users hun hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt:

 

 1. Functionele cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

 

 1. Social media cookies:

Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook). Door op een social media button te klikken, word de User doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

 

iii. Analytische cookies:

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de Users.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Overzicht cookies

Op deze website worden diverse cookies geplaats, ook door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Googly Analytics _ga Analytische cookie die websitebezoek meet 2 jaar
WooCommerce Winkelmandje 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@artleader.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@artleader.com.

 

Datalekken

Wat is een datalek? Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Indien je kennis hebt van een datalek of een mogelijk datalek vragen we je hier zo snel mogelijk melding van te maken. Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

 

Privacy Statement van derden

Op de website staan een aantal links aan naar andere websites vermeld. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Artleader.com geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de betreffende websites.

 

Overdracht van onderneming

Artleader behoudt in geval van de verkoop of overdracht van onze onderneming of bedrijfsmiddelen, of een deel daarvan, het recht voor de persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben mede door te geven. In geval van dergelijke verkoop of overdracht leveren wij een redelijke inspanning om de verkrijger de verplichting op te leggen de persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacy Statement. Na een dergelijke overdracht of verkoop kan je contact opnemen met de partij aan wie wij de persoonsgegevens hebben overgedragen, indien je vragen hebt over de verwerking van deze gegevens.